E-İhracat

Anasayfa / E-İhracat

E-İhracat


15 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29919 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 475) MADDE 1 – 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir. Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını eFatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir. Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Cari Kartları

 ♦  Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Cari açılmalı

 ♦  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 ♦  Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151

 ♦  Çankaya / Ankara

 ♦  Vergi Dairesi: Ulus

 ♦  VKN:1460415308

 ♦  Operasyon / Dış Ticaret Seçenekleri / GTB Cari Kodu parametresine açılan carinin cari kodu girilmeli. ♦  Yurt dışı müşterileri için açılan cari kartlarda Vergi No olarak ‘2222222222’ girilmeli.

 ♦  Yurt dışı müşterileri için açılan cari kartlarda Ülke / İl / İlçe bilgileri dolu olmalıdır.

Stok Kartları

 ♦  İhracata konu olan stokların mutlaka GTIP kodu dolu olmalıdır. GTIP kodu noktasız 12 haneli olacak şekilde girilmelidir. ♦  İhracata konu olan stokların ebat ve ağırlık bilgileri doldurulmalıdır. ♦  Hacim hesabı stoktan olan stokların "Vergi Tanımları" sekmesinden "E-İhracat Kap Kodu", hacim hesabı ambalajdan olan stokların ise ambalaj stoklarının "E-İhracat Kap Kodu" doldurulmalıdır.Araç Tanımlamaları

 ♦  "Operasyon/ Dış Ticaret / Araç Tanımları" ekranında araç tanımlamaları yapılmalı.

 ♦  Araç tanımlaması yapılırken E-İhracat Kılavuzuna göre belirtilmiş olan "Nakliye Tipleri" araç bazında seçilmeli.Sistemin Çalışma Şekli

1. "AtikER Yurtdışı Proforma Satış Faturası" modülünden fatura düzenlenir.

2. "Yurtdışı Proforma Satış Faturası Kalem Bilgileri Sekmesinden Paket ve Çeki" Butonuna basılarak "İhracat İşlemleri" sekmesine gidilir.3. İhracat İşlemleri sekmesinden ambalaj tipi özel olan ürünler için paketleme işlemi yapılır. Paketleme işlemleri tamamlandıktan sonra "e-Fatura Bilgileri" butonuna basılarak "e-Fatura Bilgileri" sekmesi açılır.4. "e-Fatura Bilgileri" ekranında "Kap Kodu" alanı standart ambalajlı ürünlerin hacim hesabı stoktan olanlar için stok kartından "E-İhracat Kap Kodu", ambalajdan olanlar için ambalajının stok kartından önerilmektedir. Özel ambalajlı ürünler için ise paketleme ekranından yapılan paketleme işleminde kullanılan ambalajların stok kartında yer alan "E-İhracat Kap Kodu" önerilmektedir. "e-Fatura Bilgileri" sekmesinde fatura düzenleme sırasında kap kodlarında değişiklik yapılabilmektedir.5. "Onaylama" sekmesinden ihracata ilişkin diğer veriler girilir. Bu alanlardan sadece "Ödeme Kodu" alanı zorunludur. (Burada yer alan "GÇB Tarih" ve "GÇB No" alanları fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığında sistem tarafından otomatik doldurulmaktadır.)6. Fatura ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, AtikEBelge'de e-Fatura oluşturma ekranından standart bir e-Fatura oluşturuluyormuş gibi, fatura seçilerek oluşturma işlemi yapılır.7. Oluşturulan faturanın senaryosu "ihracat", fatura tipi "istisna" olarak oluşur.8. Daha sonra "Gönderilecekler" menüsünden fatura gönderim işlemi tamamlanır.9. Gönderilen fatura için saniyeler içerisinde GTB'den 23 haneli GTB Referans Numarası gelir.10. "E-İhracat Giden Kutusu"ndan, gönderilen faturanın durum sorgulama işlemi yapılır. Fatura, GTB tarafından onaylandığında "GTB GÇB Tescil No" ve "GTB Fiili İhraç Tarihi" sistem tarafından alınır."E-İhracat Giden Kutusu"nda, onayı alınmış fatura için sağ tık ile "Muhasebe Kaydını Tamamla" işlemi yapılarak oluşturulan ve gönderilen yurtdışı proforma satış faturası, GTB Fiilî İhraç tarihindeki kura göre değerlenerek yurt dışı satış faturasına dönüştürülür.Sık Sorulan Sorular


Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- Faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kâğıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmelidir.
Portal yöntemini kullanan ve ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyen mükellefler uyumlu bir yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile ihracat faturası veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyebileceği gibi manuel olarak da GİB portalı üzerinden bu faturaların düzenlenmesi mümkün hâle getirilmiştir. Ayrıca GİB Portalı üzerinde test ortamında ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenlenebilir durumdadır. Bununla birlikte GİB portalı yeterli düzeyde mobilite sağlamadığından ihracat ve yolcu beraberi eşya faturası kapsamında düzenlenecek e-Faturalarda bu yöntem tavsiye edilmemektedir.
Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.
Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcılar e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt Fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.
e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv, fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.
Proforma fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir.
Tüm e-Fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax-free e-Faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusulası ile ürün geri alınacak, böylece muhasebe kayıtlarına hem hasılat hem de gider kaydı yapılacaktır. Bununla birlikte işlem karşılığında düzenlenen e-Fatura hâlihazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğu için haksız iadelerin önüne geçmek amacıyla yapılması gereken işlemler “ e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (Versiyon 1.5) ” nun 4.1.1 bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-Faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.
Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura , değilse kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-Faturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeyecek; gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir.
İhracat veya tax- free faturalarının e-Fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-Faturaya kayıtlı kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. e-Fatura uygulamasına girme zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler bu tarihten sonra da matbu(kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edecektir.
GÇB ekinde çıkan bir e-Fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB'nin VKN'si seçilerek gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB'nin posta kutusuna düşecektir. e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir. Serbest bölgedeki alıcı e-Fatura kullanıcısı ise faturanın XML hâli elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılmalıdır.
Özel fatura düzenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB’nin tek belgede birleştirilmiş hâlidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir.
Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde belirtilmiştir; "Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu." Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyor ise bu alan boşbırakılabilir. Yurtdışındaki firmanın firma IDsi, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN’ye karşılık gelen numaradır.
Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek aynı zamanda ihracat yapan mükellefler GTB Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek de bu sorgulamayı yapabilecektir.
Gümrük İdaresi fiilî ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiilî ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır. Konuyla ilgili güncelleme efatura.gov.tr adresindeki 26.12.2016 tarihli duyuru ile mükelleflere bildirilmiştir.
Söz konusu referans numarası e-Faturanın GTB sistemlerine iletilmesine müteakip GTB tarafından oluşturulduğu için e-Fatura üzerinde gösterimi mümkün değildir. Söz konusu numara GÇB’nin hazırlanması aşamasında 0886 belge kodu ile GÇB’ye aktarılacaktır.
Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir.
Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt toplamında indirim/arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir
Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir.
İhracat e-Faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP personeline bırakılmıştır.
Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için bilge sistemine girişte kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılacak olup söz konusu numara ayrıca sistem yanıtı içinde de ihracat faturası düzenleyen mükellefe bildirilmektedir.
Söz konusu alanların kullanımı e-Fatura kılavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamaları mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup onlar da bu bilgiye haizdir.
"Mikro ihracat" diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu(kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-Fatura kullanıcıları, e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura olarak, değilse kâğıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir. Konsinye ihracat işlemi için, fatura düzeni açısından öteden beri kullanılan usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
GTİP No zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.
26/12/2016 tarihinde yayınlana e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda; “Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe belirlenebilecektir. “ açıklamalarına yer verilmiş olup entegrasyon ifadesi kılavuzdan çıkarılmış, 14/6/2017 tarihlinde yayınlanan söz konusu kılavuzun yeni versiyonunda(1.5) ise ; “Fatura düzenleyen(mağaza), “Satış iptal / İade” edilen ürünlere ilişkin faturaların, GTB sistemlerinde onaylanmasının ve gerek aracı kurumlar gerekse vergi idaresi tarafından haksız yere KDV iadesinin yapılmasının önüne geçilmesi bakımından “Satış İptali / İade” durumunu Başkanlık sistemleri üzerinden GTB’ ye bildirmek zorunda olup, ayrıca isterse aracı kuruma da bildirebilir. GTB’ ye yapılacak bildirim, Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulan https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/wsctgirisSSL.jsp adresinde yer alan “Yolcu Beraberi Eşya (Tax-Free) Faturası Satış İptal/İade Bildirim Portalı”ndan yapılacak olup, ayrıca Başkanlık tarafından gerekli teknik geliştirmelerin sağlanmasını müteakip kurulacak bir web servis aracılığıyla da yapılabilecektir. Aracı kuruma isteğe bağlı olarak yapılacak “Satış iptali / İade” bildirimlerinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine riayet edilmesi şartıyla bildirim yöntemi, aracı kurum ile mağaza arasında mail, sms, entegre elektronik kayıt sistemleri, web servis vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilecek olup ayrıca Başkanlıkla web servis entegrasyonu kurabilen mükelleflerce söz konusu bildirimler web servis entegrasyonu yoluyla da yapılabilecektir. Diğer taraftan yukarıda bahsi geçen portal ve web servis uygulamaları yalnızca satış işleminin iptal / ürünlerin iade edilmiş olduğu durumunu bildirmek için kurulmuş olup, düzenlenen e-Faturanın iptali veya iadesi anlamına gelmemektedir. Bu açıdan satıcının bu işlemler için Vergi Usul Kanununda bahsi geçen diğer tevsik edici belgeleri (iade faturası veya gider pusulası) kullanma ve bu belgeler ile tevsik etme yükümlülüğü devam etmektedir. ” açıklamalarıyla tam bir açıklık getirilmiştir.
İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi mümkündür. İstenmesi hâlinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır.