E-Dönüşüm

Anasayfa / E-Dönüşüm

AtikER’den E-Dönüşüm ve Yıl Sonu Kampanyası


Paket Detayları


 ♦ Cari Yönetimi: Cari Hesap Yönetimi, Döviz Modülü, Cari Sözleşme Yönetimi, Fatura Muhtelif Modülü, Detaylı Cari Risk Takibi, Cari Ödeme Planlama Sistemi, Plasiyer Uygulaması.

 ♦  Stok Yönetimi: Stok Yönetimi, Barkod, Depo Yönetimi, StokMatik Hızlı Stok Yönetimi, Stok Sayım Modülü, Garanti Takip Uygulaması.

 ♦  Finans Yönetimi: Kasa Modülü, Çek-Senet Sistemi, Banka Modülü, Modül Kayıtları, Banka Extre İşlem Uygulaması, Kredi Yönetim Modülü, Teminat Yönetimi, Kredi Kartı Modülü.

 ♦  Satış ve Satınalma Yönetimi: Fatura Modülü, Sipariş Yönetim Sistemi, Satış Teklif Yönetim Sistemi, Alım Talep Yönetim Sistemi, Belge Onay Sistemi, Fatura Kullanıcı Kayıt Kısıtlama, Belge Talep Yönetimi.

 ♦  Muhasebe Yönetimi: Genel Muhasebe, Bütçe Modülü, İndirilecek KDV Uygulaması, BA-BS Uygulaması, Tevkifat Uygulaması, Toplu Gider Fatura Aktarım, Süreli Evrak Takibi, Genel Kurul Takibi, Grup Şirket Transfer Fiyatlandırması.

 ♦  e-Fatura: Online Özel Entegratör Entegrasyonu (Gönderip-Alma)

 ♦  e-Arşiv: Online Özel Entegratör Entegrasyonu. (Gönderim)

 ♦  e-Fatura ve e-Arşiv’ de 10 yıllık saklama hizmeti dahildir.Sık Sorulan Sorular


e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması hâlinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması hâlinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353’üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması hâlinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-Fatura olması gerekmektedir. Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergiler dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması hâlinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
509 No’lu VUK GT’nin ilgili maddesinde; ‘’… faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, …faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.’’ açıklamasına yer verilmiştir. Sabah yapılan alışverişe ait kâğıt faturayı her iki mükellef de kayıtlarına almayıp (ticari teamüllere göre iptal edip) akşam yapılan alışveriş ve sabah yapılan alışveriş ile birlikte toplamını kapsayan e-Arşiv Fatura düzenlenmelidir.
19.09.2019’da yayınlanan Vergi Usul Kanunu 509 Sıra No’lu Genel Tebliği ile 397,415,421,433,462,463,487 Sıra No’lu tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Fakat 454 Sıra Nolu Tebliğ’in geçerliliği devam etmektedir. Bu tebliğ’in 2/(a) bendinde “2014’te brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 01.01.2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.“ ifadesi geçmektedir. Bu kapsamda 2018 cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020 itibari ile e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır. Yeni yayınlanan 509 Sıra No’lu Tebliğin IV.2.2. e-Arşiv Fatura Uygulamasına dâhil olma maddesinin (a) bendinde de e-Fatura uygulamasına dâhil olması ifadesi yer aldığından dolayı bu mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv uygulamasına da geçmesi gerekmektedir.
GİB portalında 6 aydan önce gönderilen, gelen fatura ve yanıtlar portaldan silinmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı faturalarınızı GİB sunucularında saklamayı taahhüt etmemektedir. Olası bir durumda faturanızı sistemde bulamadığınız takdirde GİB sorumluluk almamaktadır.

Faturaları ve posta kutusu yanıtlarını saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. Ancak mükellefler özel entegrasyon yöntemini kullanıyor ise, Başkanlıktan onay almış entegratör firma ile yapmış olduğu sözleşmelere istinaden faturalarını entegratör firma sisteminde saklayabilir.

Faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca saklanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Arşivlemede GİB için önemli olan faturanın XML belgesidir. Çünkü bu, geçerli hâlidir. e-Faturanın pdf hali, kağıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, "Aslı Gibidir." yazılması vs. geçersizdir. Geçerli hâli GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir. Faturaların XML hâlinde saklanması gerekmektedir. Fatura XML'i istendiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer mükellefler, aralarında yapmış oldukları mal ve hizmet alım-satımları nedeniyle düzenlemek zorunda oldukları e-Faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle e-Faturanın alınacak kağıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması hâlinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. Ancak bu uygulama e-Faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecektir.
e-Arşiv Fatura üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ibaresini eklemeniz ayrıca Sevk İrsaliyesi düzenleme zorunluluğunuzu ortadan kaldırır.
e-Fatura üzerinde birden fazla İrsaliye numarasına yer verilmesi mümkündür. e-Faturada İrsaliye numaralarının belirli bir aralık belirtilerek gösterilmesi mümkün bulunmadığı gibi İrsaliye numaralarının e-Faturaya ek yapılacak ayrı bir belge üzerinde de gösterilmesi mümkün değildir. e-Faturaya konu olan İrsaliye numarası ve tarihlerinin tek tek fatura üzerinden belirtilmesi gerekmektedir.
e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda (bu talep herhangi bir iletişim aracı ile olabilir) ve söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda mail olarak da iletilebilecektir.
e-Fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ve isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına VUK 509 Sıra No’lu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar, VUK 509 Sıra No’lu Tebliğin yayım tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak ya da bu Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler ise, e-Fatura uygulamasına zorunlu veya gönüllü geçecekleri süreler içerisinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
e-Fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerden, geçmiş dönemlerde getirilen bir zorunluluk ile sisteme dâhil olanlar 01.01.2020 tarihi itibari ile e-Defter uygulamasına da geçmek zorundalar. İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükellefler için ise e-Defter uygulamasına geçiş ile ilgili bir zorunluluk getirilmemiştir.
Mükellef sitesinde sadece kendi ürünlerini satıyor ise ve tebliğde yayınlanan diğer zorunluluk hallerine girmiyor ise (iş yapılan sektör, özel durumlar ve brüt satış hasılatı) bu kapsama alınmayacaktır. Fakat mükellef kendi sitesi üzerinden başka mükelleflerin ürünlerinin satışına izin veriyor ve bu işlem için komisyon alıyor ise veya kendi sitesinde belirli alanları reklam için diğer mükelleflere kiralıyor ise başka hiçbir gerekçe aranmadan e-Fatura, e-Arşiv ve e-Deftere geçmek zorundadır.
Birleşme, bölünme, tür değişikliği yapıldığında bir yükümlülük kapsamında 120’ler, 320’ler, sözleşmeler yeni kurulan şirketlere veya birleşen şirketlere geçiyor ise e-Belge uygulaması zorunluluğu da bu yükümlülük sebebi ile de yeni şirkete geçer.
Mükellefin Ticaret Sicilinden kaydının silinmesi veya Vergi Dairesi tarafından Re’sen Terk işleminin yapılması sonucunda çıkılabilir.
İhracat Faturasında bu şekilde yer alması gereken sigorta, navlun, komisyon vb. tutarları ayrı bir satır olarak girmeden, satırlara, kalemlere dağıtarak yapabilirsiniz. Yani bir satırda belirttiğiniz mala ait maliyet ve ona ilişkin sigorta bedelini aynı satıra yedirerek yazabilirsiniz. Ancak faturanın açıklama kısmına ne kadarının maliyet ne kadarının sigorta, navlun vb. olduğunu ayrı ayrı göstermeniz gerekmektedir.