AR&GE Merkezi

Anasayfa / Finansman Destekleri/ AR&GE Merkezi

AR&GE Merkezi


Ar&Ge Merkezi Nedir?

Ar&Ge Merkezleri; Ar&Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar&Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 (10.08.2016 tarihinden itibaren) tam zaman eşdeğer Ar&Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmaktadır.

Ar&Ge Merkezi Başvurularında Aranan Temel Şartlar Nelerdir?

 1. Ar&Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar&Ge personeli istihdam edilmesi,

 2. Ar&Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar&Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

 3. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar&Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar&Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 4. Ar&Ge merkezlerinin, Ar&Ge ve destek personelinin Ar&Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

 5. Ar&Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar&Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

 6. Ar&Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

 ♦  İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar&Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar&Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.

 ♦  ♦ Münhasıran Ar&Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar&Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Ar&Ge Ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler Nelerdir?

Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında Ar&Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

 a. Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,

 b. Kalite kontrol,

 c. Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,

 ç.  Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,

 d.  İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

 e. Bir Ar&Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,

 f. Ar&Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,

 g. Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere, internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

 ğ. Yazılımlara ilişkin, bilimsel veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

 h.  Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

 ı. Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,

 i. Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,

 j. Bir Ar&Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,

 k. Ar&Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler.